Грамотност отвъд езиковата грамотност

Съществуват и множество предметни области на грамотността в нашето съвремие извън езиковата грамотност. От съществено значение са наличието на базови дигитални, математически и научни знания и умения. Освен наличието на определен минимум академични знания, които трябва да позволяват на ученика да разбира главните идеи и концепции, които формират основата на научната и технологичната мисъл, тук са необходими и други способности.

 

Според ОИСР такива способности включват интердисциплинарност и проблемна ориентираност в природните науки (някои с висока степен на абстрактност),  обясняване на научно наблюдаеми природни процеси и явления; боравене с нагледни материали и формулиране на научни въпроси при зададени данни; научно интерпретиране на данни и използването им в реални житейски ситуации, които обикновено са с интердисциплинарен. Т.е. „не само познаване на концепциите и теориите на науката, но и познаване на общите процедури и практики, свързани с научното проучване и как те дават възможност на науката да напредва.“ (ОИСР). Във все повече страни това се осъзнава и образователните стратегии и политики се ориентират към създаване на повече математическа, техническа, дигитална и природонаучна грамотност.