Какво е грамотност в наши дни?

Понятието за грамотност непрекъснато претърпява развитие в контекста на времето, в което се използва, на културното и на цивилизационното развитие. В модерните общества схващанията за грамотност отдавна надхвърлят просто уменията за четене, писане и смятане. Грамотността или т.нар. функционална грамотност включва знания и умения, които позволяват на човек да се справя успешно в житейски ситуации, да може да разбира и осмисля критично по-сложни понятия свързани с различни негови роли в модерното общество –  например, да има достатъчно знания, за да може адекватно да се информира от листовка за лекарство, да може да упражнява свободно правата и задълженията си като гражданин, знанията му да му позволяват да разграничава достоверна от фалшива информация и т.н. Означава също да има ключови умения да намери необходимите му знания, да може да анализира информация, критично да я осмисля, да прави връзки между причина и следствие и да може да твори.