Уменията на бъдещето

Езиковата, научната и математическата грамотност или т.нар. твърди умения са много важни за успеха на учениците в училище и след това в живота. Но дори те вече се оказват недостатъчни от гледна точка на изникващите изисквания на пазарите на труда днес и това, което се очаква в бъдеще. В доклад на Световна банка се цитират 28 изследвания, според които сред първите пет желани умения от работодателите са нерутинните междуличностни социоемоционални умения (близо половината от топ пет), нерутинните когнитивни способности от висок порядък (30%) и техническите умения (16 %). В бъдеще се очаква хибридизация уменията, които изискват професиите – към техническите и научните способности все по-важни за работодателите стават меките умения като изследователски умения, умения за писане, умения за справяне с проблеми и наред с това работа в екип и творчество.