За проекта

Име на проекта: „Детерминанти на знанията и уменията на бъдещето за учениците в България – езикова грамотност, умения за учене и за поставяне на цели“

Период: 01.07.2022 – 31.12.2023

Финансиране: Програмата за участие на ЮНЕСКО за 2022-2023г.

Обхват: международен по финансиране; национален по дейности – изследвания на национално равнище

Ръководител: доц. д-р Стоянка Черкезова

Целта на проекта е да изследва детерминантите на резултатите от учебния процес в областта на езиковите компетентности (по български език) и на меките умения – за учене и за поставяне на цели, при 15-годишните ученици в България и въз основа на това да потърси възможности за подобряване на образователните и на обучителните политики и практики в България в контекста на настоящите и очакваните изисквания спрямо работната сила.

Дейности:

  • Проучване на научната литература.
  • Моделиране на микроданни за България от изследването PISA през 2018 г. сред ученици на 15 и повече години и оценка на въздействието на детерминанти на две равнища – училище и отделен ученик. Моделите са отделно за момичетата, момчетата и ученици с различен социален статус.
  • Публикуване и разпространение на резултатите от изследването.

Приложение: Проектът има принос към цел 4 от Целите за устойчиво развитие на ООН. Той допринася за подобряване на качеството на образованието в България чрез усъвършенстване на образователните политики и обучителни практики в училищата в гимназиален етап на образование. Кабинетното проучване и моделирането на данните от изследването PISA 2018 г. позволява да се отсеят на най-силно въздействащите детерминанти за повишаване на съществени компетентности като езиковата грамотност и уменията за учене и за поставяне на цели. Насоките въз основа на анализа съдействат за приоритизиране на усилията в конкретни области на образователните политики, училищните дейности и учителските практики.